Anasayfa / Genel / Kalkınma Ajansları için iş fikirleri 153 Tane

Kalkınma Ajansları için iş fikirleri 153 Tane

isfikirleriTürkiye’de Kalkınma Ajanslarının hibe vermek istediği projeleri siz okuyucularımız için bir araya topladık. Şubat ayının ortalarına kadar aşağıdaki iş fikirleri ve projelere dair kendi bölgenizdeki kalkınma ajanslarına başvuru yaparak %90’a varan oranlarda hibe destekleri alabilirsiniz. Daha önce yazdığımız İstanbul için iş fikirleri ve Ankara için iş fikirleri konularımızda başvuru dosyaları ve konu içeriklerine yer verilmiştir. Aşağıdaki proje örnekleri ve iş fikirleri daha çok geliştirilebilir ve yeni iş fikirleri de eklenebilir.

1. Engellilerin hizmetlere erişim olanaklarını arttıracak yazılımların geliştirilmesi
2. Afet anında vatandaşları tahliye aksları ve toplanma alanlarına yönlendirici mobil uygulamaların geliştirilmesi
3. Trafik yoğunluklarının/kazalarının azaltılmasına yönelik BİT uygulamalarının hayata geçirilmesi
4. Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin tasarlanması
5. Binalarda yeşil veri merkezlerinin (green data center) tasarlanması ve geliştirilmesi
6. Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması
7. Yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
8. BİT sektöründe fikri mülkiyet haklarının korunmasında rehberlik yapacak bir platform oluşturulması
9. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir arayüzün geliştirilmesi

10. Lojistik sektöründe tedarik zinciri yönetiminin temel aşamalarının entegrasyonunu sağlayacak BİT çözümlerinin geliştirilmesi
11. Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent gibi, işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması
12. Mobil finans alanında örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi
13. Üniversite-iş dünyası işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin tasarlanması
14. Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması
15. Başlangıç aşamasındaki yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
16. BİT sektöründe ar-ge faaliyetlerinin finansmanı alanında danışmanlık yapacak bir platform oluşturulması
17. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir arayüzün geliştirilmesi
18. Gayrimenkul sektörüne yönelik yenilikçi cihazların tasarlanması
19. Sektörel ve teknolojik ticarileştirme merkezlerinin kurulması

20.Yenilenebilir enerji üretim veya kullanımına yönelik türbin ve santral bileşenlerinin maliyet etkin ve verimli üretimine imkan sağlayacak yeni malzeme, ürün, süreç veya tasarımların geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi
21.Sektörde ihtiyaç duyulan halihazırda ithal edilen malzeme ve sistemlerin yerlileştirilmesine yönelik projeler
22.Yenilenebilir enerji sektöründe yenilikçi teknolojilerin üretilmesine, teknolojik bilgi birikiminin paylaşılması transferine, ihracat ve yatırımın geliştirilmesine yönelik işbirliği yapılarının oluşturulması
23. Üretim süreçlerinde çevre dostu hammadde, ekipman veya teknolojiye geçişe yönelik projeler
24. Üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi kontrol ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
25. İşletmelerde su, hava, atık ve gürültü alanlarında kirliliğin önlenmesine yönelik mevcut kontrol, arıtma ve toplama tesislerinin modernize edilerek verimlilik ve teknolojik açıdan geliştirilmesi
26. Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar vb.) çevreye verdiği zararın engellenmesine yönelik atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi
27. Doğal kaynakların (su kaynaklarının yönetimi vb.) korunması ve yönetimi için akıllı sistemler ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanıma geçirilmesine yönelik projeler
28. Çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin kontrolü için kullanılacak yenilikçi kontrol, izleme ve ölçme sistemlerinin oluşturulması
29. Ulaşımda enerji verimliliğin artırılması için yenilikçi akıllı yönetim sistemlerinin (yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin otomatik yönlendirilmesi, vb. süreçlere yönelik ) geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi

30. Enerji şebekelerinin yönetiminde ve kontrolünde enerji verimliliğinin artırılması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamaları ve akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve bunların pilot uygulamalarının hayata geçirilmesi
31. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere kadın emeğini değerlendirme merkezi gibi merkezlerin kurulması
32. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve varsa
çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri, rehabilitasyon hizmeti sunan kadın korunma evleri, kadın danışma ve dayanışma merkezleri vb. merkezlerin kurulması
33. Genç istihdamını artıracak, işgücü piyasasına girişlerini hızlandıracak şekilde gençlerin mesleki bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak çözüm merkezlerinin kurulması
34. Madde bağımlılığının engellenmesini, bağımlıların rehabilitasyonunu ve sosyal hayata katılmalarını sağlayacak merkezlerin oluşturulması
35. Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi
36. Engellilerin bağımsız olarak sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak hizmetlerin sağlanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi
37. Yaşlıların özel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal yaşama aktif bireyler olarak katılımlarını ve rehabilitasyonunu sağlayacak sosyal merkezler, huzurevleri, bakım evlerinin kurulması
38. Kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek sosyal hizmet sunumunu iyileştirecek modellerin geliştirilmesi
39. Şiddet mağduru kadınlara yönelik psikolojik, sosyal ve hukuki destekler gibi bütüncül hizmetler verecek merkezlerin geliştirilmesi

40. Başta göçle gelenler olmak üzere yoksul kesimlerin kente sosyal ve ekonomik entegrasyonunu sağlamaya yönelik merkezlerin kurulması ve geliştirilmesi
41. Sosyal risk gruplarına/dezavantajlı gruplara sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinin, bu grupların özel ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve bu hizmetlere erişimin artırılması
42. Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak
43. Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması
44. Müzik endüstrisinde içerik geliştirme sürecinde yenilikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesi
45. Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması ve geliştirilmesi
46. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması
47. Yaratıcı endüstrilerde farklı kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve benzeri yapıların kurulması
48. Yaratıcı endüstrilerde üretilen içeriğin dijital ortamlarda paylaşılmasını ve pazarlanmasını sağlayacak platformların oluşturulması
49. Geleneksel el sanatlarının pazarlanmasına yönelik yenilikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesi

50. Yaratıcı endüstrilerde iş gücü niteliğini geliştirmek üzere ortak platformların geliştirilerek ortak kullanım alanlarının oluşturulması
51. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet edecek, işletmelerin kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak ortak yapıların oluşturulması
52. Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için bir platform oluşturulması.
53. Afet riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi ve bütünleştirilmiş risk haritalarının oluşturulması,
54. Afet riskinin azaltılması için AR-GE faaliyetlerinin uygulanması,
55. Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı yenilikçi mühendislik tedbirlerinin alınması,
56. Tahliye aksları ve alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi,
57. Afet riski altındaki tarihi yapıların korunmasında yenilikçi yöntemlerin uygulanması,
58. Afet yönetimi, kentsel risk yönetimi gibi konularda mesleki (inşaat mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar vb.) eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
59. Afet yönetimi kapsamında, engelli ve dezavantajlı grupların özel ihtiyaçlarına yönelik ilgili meslek gruplarının kapasitelerinin arttırılması,

60. Yerel afet gönüllülerinin örgütlenmelerini teşvik edici modellerin hayata geçirilmesi,
61. Bölgenin kısa vadede afete hazırlıklı olmasını sağlayacak Afet Acil Eylem Planının hazırlanması,
62. Sanayi, otel, hastane gibi büyük ölçekli tesislerde Afet Acil Yardım Planının hazırlanması.
63. Ankara’nın tarihi ve turistik mekan ve değerlerinin tanıtımına ilişkin simülasyon ya da 3 boyutlu model, maket geliştirilmesi
64. Ankara’nın turistik değerlerinin tümünün uluslararası düzeyde tanıtımına imkan sağlayacak yenilikçi materyal seti (tanıtım filmi, broşür, harita, turizm portalı, mobil uygulama vb içerecek bütünleşik paket) hazırlanmasına yönelik projeler
65. Ankara’nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasına yönelik projeler
66. Ankara’da konaklayan yabancı ziyaretçi sayısını artıracak nitelikte ulusal/uluslararası festival benzeri organizasyonların düzenlenmesine yönelik projeler (kongre, konferans, seminer, çalıştay benzeri toplantılar hariç)
67. Ankara sağlık turizmi sektörünü tüm imkân ve aktörleri ile uluslararası düzeyde tanıtmaya yönelik yenilikçi projeler
68. Ankara’daki yabancı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik üniversitelerin ortaklaşa gerçekleştirecekleri uluslararası düzeyde tanıtım organizasyonları
69. Ankara’nın başkent olma özelliğini turizm faaliyetlerine yansıtacak projeler

70. Ankara’da gastronomi turizmini canlandırmaya yönelik bütüncül projeler (yöreye özgü yemeklerin derlenmesi, tanıtımı, restoranların belirlenmesi, tanıtılması ve tur kapsamlarına alınması vb.)
71. Ankara’da turistik mekanlara ulaşılabilirliği etkin kılmak adına yol güzergahlarını, ulaşım alternatiflerini sunan kiosk benzeri sistemlerin ve mobil uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler
72. Ankara’nın bir turizm destinasyonu olarak uluslararası turizm organizasyonlarına (turlar vb.) dâhil edilmesine yönelik faaliyetler
73. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yenilikçi projeler
74. Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği (ulusal gıda kodeksi vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına yönelik projeler
75. Yöresel ürünler ile coğrafi işaret kapsamında tescil edilmiş ürünlerin Ar-Ge, inovasyon, tasarım, yayım ve pazarlama çalışmaları
76. Tarım işletmelerinde ileri teknoloji kullanımı ve Ür-Ge/Ar-Ge entegrasyonunun geliştirilmesi
77. Mevcut teknolojik ve jeotermal seraların modernize edilmesi
78. Çevreye duyarlı tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya uygulanması
79. Katma değeri yüksek ürün yetiştiren jeotermal seraların kurulumunun desteklenmesi

80. Bölgede potansiyeli olan yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanımının yaygınlaştırılması (biyogaz tesisleri, güneş enerjili sulama, teknolojik ve jeotermal seracılık faaliyetleri vb.)
81. Tarımsal kooperatif ve birliklerin kurulması ve/veya kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi
82. Bölgedeki iklim değişikliklerinin tespiti ve tarıma etkileri üzerine uygulamalı çalışmalar
83. Kırsaldaki turistik konaklama imkanlarını geliştirmeye yönelik projeler
84. Yöreye özgü el sanatlarının ticarileştirilmesine ve markalaştırılmasına yönelik faaliyetler
85. Kırsaldaki tarım dışı işletmelerin kapasite kullanım oranlarının veya kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler
86. Şehirlerarası yol güzergahlarında yerel ürün satış ünitelerinin düzenlenmesi
87. Çiftlik turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine, standart kazanmasına yönelik faaliyetler
88. Su havzalarının korunmasına yönelik ortak bilinç, platform, ağ oluşturulması
89. Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması

90. Tarımsal amaçlı su kullanımında verimliliği artıracak teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi
91. Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlanmasına yönelik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı akıllı yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projeler
92. Tarihi eserlerin çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi dokuya uyumlu hale getirilmesine yönelik projeler,
93. Turistik değere sahip tarihi sokakların özgün dokusunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik sokak sağlıklaştırma faaliyetleri (yol hariç, ev cepheleri, bahçe duvarları, kapı-pencere doğramaları, cumba, çatı restorasyonu vb.),
94. Kale, han, hamam, kervansaray, tarihi köprü, çeşme, tarihi yerleşim birimleri, müze, cami, medrese, kilise, manastır, çarşı, pasaj vb., arkeolojik alanlar dahil taşınmaz kültür varlıkları vb., tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılmasına yönelik fiziki düzenleme ve altyapı çalışmaları,
95. Turizm değeri taşıyan yerleşim yerlerinde alternatif/temiz enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması,
96. Turizme yönelik bilgi sağlayıcı dokunmatik ekranlar ve diğer teknik ve fiziki altyapının sağlanmasına yönelik projeler,
97. Bölgenin önemli arkeolojik sit alanlarında yerel bürolar, karşılama merkezleri, örnek kültürel yapılar, UNESCO dünya miras listesinde olmanın şartlarının yerine getirilmesine yönelik faaliyetler, arkeo-teknik çalışmaların yapılacağı laboratuarların oluşturulmasına yönelik projeler,
98. Gastronomi, kuş gözlemciliği, botanik bitki, orienteering, trekking, kampçılık, su altı dalış, yamaç paraşütü, yelkencilik gibi alternatif turizm alanlarında hizmet çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik projeler,
99. Bölgede özgün doğal mirasın korunup geliştirilerek ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayacak fiziki altyapı projeleri,

100. Fiziki altyapı ile bütünleşik bölgenin cazibesini artırmaya yönelik sosyal, kültürel ve diğer uygun üst yapı projeleri,
101. Çevresel yönetim sistemlerinin oluşturulması, sertifikalandırılması ve eko-turizm etiketlemesinin gerektirdiği fiziki altyapının oluşturulmasına yönelik projeler,
102. Doğal ve tarihi ortamların sinema film bölgesi haline getirilmesi için gerçekleşecek projeleri,
103. Bölgedeki kültürel ve mimari mirasının gelecek nesillere aktarılması için miniaselçuk türü ve köy/kent maketlerinin turizme sunulmasına, kültür patikaları oluşturulmasına yönelik projeler,
104. İşletmelerin ürün geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerine yönelik projeler,
105. Makine imal eden firmaların üretimine yönelik yenilikçi projeler,
106. Prototip aşamasına kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,
107. Sanayide çalışan odak sektördeki KOBİ’lerin dikey ve yatay bağlantıların güçlendirilerek birlikte hareket etme ve örgütlenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,
108. Tasarım ve ürün geliştirme süreçlerinin geliştirilerek katma değeri yüksek ürün elde edilmesine yönelik faaliyetler,
109. Tasarım Teknolojileri alanında simülasyon ve modelleme yazılımlarının geliştirilmesine, süreç otomasyonu ile geliştirme yapılmasına ve benzetim yönelik projeler,

110. Tasarım teknolojileri alanında sanal gerçeklik yazılımları, sanal prototipleme, mikro/nano elektromekanik sistemler (MEMS/NEMS) ve sensörlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
111. Mekatronik alanında robotik ve otomasyon teknolojilerinin tasarım ve gömülü yazılımların geliştirilmesine, kontrol teknolojileri ve algoritmalarının oluşturulmasına yönelik projeler,
112. Otomotiv, savunma sanayi, tasarım teknolojileri ve mekatronik alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtisaslaşmalarına katkı sağlayacak projeler,
113. Sanayide enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler,
114. Yenilenebilir enerji üretim ve ölçüm sistemlerine yönelik makine ve teçhizat imalatı, yazılım ve donanım sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesine yönelik projeler,
115. Yenilenebilir enerji üretim sistemleri için üretilen makine ve teçhizat parçalarının yalnız başına kullanımı yerine birbirini destekleyici olarak birlikte kullanımına yönelik tasarımların geliştirilmesi ve/veya bu ürünleri ticarileştirebilecek işletmelerden birlikte iş yapma kültürünün desteklenmesi ne yönelik projeler,
116. Güneş enerjisinde kullanılan PV sistemleri ve yoğunlaştırmalı güneş enerjisi kullanan ısıl güç sistemleri (CSP) için PV modülünü oluşturan hücreler, Radyasyon toplama tüpü, Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı, Stirling motoru, elektronik sistem elemanları, elektrik devre elemanları, mekanik bağlantı elemanları, tasarımı ve üretimine yönelik faaliyetler,
117. Yenilenebilir enerji sistem parçalarının üretiminde malzeme, makine, elektronik bilgilerine yönelik, süreç sonunda bir prototip ürünle ve/veya deneme üretimle desteklenen teknoloji transferi6
118. Solar ve yenilenebilir enerji için ‘know how’ kapasitesinin artırılması ve simülasyon ortamı kurulması, uygulamaları,
119. Biyokütleden enerji üretimi için bölge şartlarına uygun yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve pilot uygulama tesislerinde denenme süreçlerini içeren projeler,

120. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların ortaklaşa olarak dış ticaret amaçlı yapacakları e-ticaret platformlarına yönelik projeler,
121. İhracatta ara malı sayılan ve ithal edilen yeni ara ürünlerin bölgede imalatı
122. Orta-ileri teknoloji düzeyine sahip firmaların üretimlerini ileri teknolojiye dönüştürme sürecindeki faaliyet ve uygulamalar,
123. Üniversitelerce geliştirilen yeni ve ileri teknoloji alanındaki bilgi ve teknolojilerin, işletmelerce uygulanmasını sağlayan yenilikçi projeler,
124. Kümelenme amaçlı; tasarım ve ürün geliştirme, ortak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işbirliklerinin kurulmasına yönelik faaliyetler.
125. Turizm sektöründe çeşitliliğin sağlanması ile yeni hizmet alanlarının niteliksel ve niceliksel artışını sağlayan projeler,
126. Bölgede inanç turizmine hizmet eden işletmelerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler,
127. Doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapıların iyileştirilerek turizme uygun işlevler kazandırılmasına yönelik projeler,
128. Alternatif turizm çeşitleri öncelikli olmak üzere başarılı uygulamaların transfer edilmesi, turistik işletmelerin kapasite artırımı, kiosk-desk, akıllı kart uygulaması gibi teknoloji kullanımı vb. projeleri,
129. Turizm işletmelerinde bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,

130. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmetlerinin çeşitlendirmesine ve kapasitelerinin büyütülmesine yönelik, inanç dahil, alternatif turizm faaliyetleri projeleri,
131. Turizm sektöründe bölgeye turist getirilmesi amaçlı yurtdışı bağlantıların kurulmasına yönelik projeler,
132. Turizm sektöründe hizmet kapasitesi ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik projeler,
133. Sağlık çiftliklerinin kurulmasına yönelik projeler,
134. Kırsalda konaklama hizmetlerinin kurulumu, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik yenilikçi uygulamalar içeren projeler,
135. Yeni termal tesislerin kurulması ve mevcutların geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
136. Bölgede başta geleneksel el sanatları olmak üzere maddi kültür ürünlerimizin ihraç ürünlerine dönüştürülmesine katkı sağlayacak projeler.
137. Gıda Ürünleri, Ağaç-Orman Ürünleri ve Mobilya sektöründe yenilikçi tasarımların ve ergonomik ürünlerin elde edilmesi,
138. Ağaç-orman ürünleri ve mobilya sektöründe faaliyet yapan işletmeler için kompozit ağaç malzemelerin üretimi,
139. Gıda Ürünleri, ağaç-orman ürünleri ve mobilya sektöründe mevcut lojistik imkanların geliştirilmesi ve dış ticaretin geliştirilmesine yönelik kümelenme faaliyetleri,

140. Kümelenme amaçlı; tasarım ve ürün geliştirme, ortak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işbirliklerinin kurulmasına yönelik faaliyetler,
141. Rüzgâr türbin kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirme çalışmaları
142. Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları
143. PV’de ince film teknolojisi/nano kaplama ve yoğunlaştırılmış güneş enerji (CSP) teknolojilerinin geliştirilmesi
144. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojisinin ticarileştirilmesine uygun süreç ve parça geliştirme çalışmaları
145. Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı
146. Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışılabilmesi için (Hibrit sistem) entegrasyon ve sistem yönetim çalışmaları
147. Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
148. Atıkların kaynağında azaltılmasına/üretime döndürülmesine (temiz üretim), değerlendirilmesine ve atıklardan yakıt üretimine yönelik projeler
149. Elektrikli araçların şarj ünitelerinin üretimi

150. İşletimi kolay, kırsalda kullanılabilecek biyo-enerji paket tesislerinin kurulması
151. Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyo-kütle vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırım projeleri
152. Jeotermal ve güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlı kullanılması
153. Güneş termal enerjisini büyük ölçekli binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve kurutma amaçlı kullanmak üzere çalışmalar

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*