Anasayfa / Genel / Maliye Bakanı: “Her Üniversite Mezununu Devlete Alamayız ! “

Maliye Bakanı: “Her Üniversite Mezununu Devlete Alamayız ! “

Maliye Bakanı Şimşek  memur adaylarına kötü haber verdi. Meclis’te konuşan Şimşek, üniversiteli nüfusun hızla arttığını belirterek, “Her üniversite mezununu devlete alamayız” dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılı bütçe yasa tasarısını Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuşunda gündemdeki bir çok konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek’in açıklamaları şöyle: “2012 yılında 163 bin, 2013’te 130 bin personel alındı. Bu sürdürülemez. Şu anda üniversiteli nüfusunu yüzde 100’lere ulaştırmaya çalışıyorlar. Yüzde 100’ü üniversitede okudu diye devlete mi alacağız? Kamunun bütün bütçesini personel harcamasına versek yetmez. Okullardan mezun olan her kardeşimizi devlete alamayız. Öğretmen sayıları yirmi binli rakamlardaydı bu yıl 41 bin civarına geldi.” dedi.

mehmetsimsek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan memnun veren memnun

“Batı ülkelerinde vergiyi kaçırmadığını ispat yükümlülüğü devlete değil mükellefe ait. İdare mükellefi çağırır, kaçırmadığını kanıtlamasını ister. Dünyanın en başarılı ülkeleri ABD ve İngiltere’de bu yöntem uygulanıyor. Orada hukuk yok mu? Türkiye’de ise Maliye Bakanlığı mükellefin vergi kaçırdığını ispatlamakla yükümlü. İşveren asgari ücretli gösteriliyor. Maaşını o şekilde gösteriyor. Alan veren memnun nasıl ispatla- yacaksın? Batı’da olsa çapraz denetim yapılıyor. Bizi değerlendirin ama bu hususu da dikkate alın.”

memuradaylarıkpss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mütevazı bina kiralanabilirdi

“Ki­ra­da fa­ali­yet gös­te­ren ka­mu bi­na­la­rından ben de rahatsızım. Bu ku­rum­la­r ka­nun­la ku­rul­du. So­nuç­ta bir yer­ler­de bi­na ki­ra­la­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ben Ba­kan ola­rak ka­mu ne ka­dar kü­çül­se da­ha iyi de­rim. Ka­mu ne ka­dar bü­yür­se uzun va­de­li ge­le­cek açı­sın­dan olum­suz­dur. Ama bu­na rağ­men ka­mu ge­li­şi­yor mu, evet ge­li­şi­yor. Hiz­met bi­na­sı ki­ra­la­ma için 2012’de 232 mil­yon li­ra öde­dik. 2013’te ay­rı­lan öde­nek 276 mil­yon li­ra. 2014 öde­ne­ği ise 330 mil­yon li­ra­”

Vergi kaçırma oyunu

“Ge­çen yıl sa­de­ce as­ga­ri ge­çim in­di­ri­mi ne­de­niy­le vaz­geç­ti­ği­miz ver­gi 10.9 mil­yar li­ra­dır. As­ga­ri üc­ret­ten alı­nan ver­gi tu­ta­rı 2.4 mil­yar li­ra­dır. Özel sek­tör ver­gi ka­çır­mak için ça­lı­şan­la­rın yüz­de 47’si­ni as­ga­ri üc­ret­li gös­te­ri­yor.”

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*