Anasayfa / Genel / Migros İş Başvurusu ve Migros İnsan Kaynakları

Migros İş Başvurusu ve Migros İnsan Kaynakları

Migros İş Başvurusu ve Migros İnsan Kaynakları:
Migros T.A.Ş. stratejilerini, faaliyet gösterdiği ülkelerin perakendecilik standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır. Migros İnsan Kaynakları, kurumun bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler

Sn. Vehbi Koç’un da en güzel şekilde ifade ettiği gibi “En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.” ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratılıcığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak kurumumuzun kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.”

İlkelerimiz

İnsan Kaynağının Stratejik önemde Değerlendirilmesi
Migros’ta İnsan Kaynakları yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet ortamında Migros’un sektörel liderliğini sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. çalışanlarımız, tecrübe ve yaratıcılıklarının, gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara hızlı uyumun sağlanması ve liderlik konumuna gelinmesinde itici güç olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.

Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük
Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.

Güvenilirlik:

Migros, çalışanlarına her türlü yükümlülüğünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştireceği konusunda güvence verir.
Migros T.A.Ş.’de çalışanların iş yerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, “İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler”in gereksinimleri yerine getirilirken aynı zamanda ergonomi ve çalışma ortamının geliştirilmesi ile ilgili sektör standartlarını da karşılar. özellikle ülkemizde büyük önem arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde tatbikat ve eğitim organizasyonları ile gerçekleştirilir.

Fırsat Eşitliği:

Migros, Türkiye ve yurt dışı iştiraklerinde yirmiye yakın ulustan muhtelif yaş ve dinden çalışanları ile hizmet vermektedir. Seçme yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm İnsan Kaynakları karar verme süreci, ayrıntılı tanımlanmış pozisyon profilleri uyarınca çalıştırılır. Migros kurmuş olduğu İnsan kaynakları değerlendirme sistemleri ile, çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde izler ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçları uyarınca, Migros Entegre İnsan Kaynakları sistemleri ile, çalışanlarına eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlar.

İnsan Kaynakları Temsil Gücü:

Migros’ta İnsan Kaynakları süreçlerinin ve çalışanlarla ilişkilerin, belirlenmiş İnsan Kaynakları politikalarına ve ilkelerine uygun olarak yönetimi, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı’nın uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum iş etiği esasları ile açıkça tanımlanmış ve taahhüt edilmiştir.

Katılımcılık ve Şeffaflık:

Migros’ta yöneticiler ve çalışanlar insan kaynakları uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır. çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmelerinde kendilerine yol gösterilir.

İnsan Kaynakları politikası ve süreçleri, kurumun tüm iletişim kaynakları kullanılarak (İntranet, e-posta, uzaktan eğitim ve toplantı organizasyonlarıyla) çalışanlarla sürekli paylaşılır. çalışanlar kendileri ile ilgili tüm değerlendirmelere ulaşabilir, uygulamalar hakkında eğitim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlarını takip edebilirler.

Rekabetçilik:

Migros çalışanlarının, mesleki gelişimlerini sadece kurum içerisinde değil tüm mesleki platformlarda rekabetçi düzeyde tutabilecek, bulunduğu ekonomiye, çevre ve topluma müspet değerler yaratacak şekilde planlar ve yönetir.

Ortak Değerlere Bağlılık:
Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bu ortak değerler:
Güvenilirlilik
Liderlik
Duyarlılık
Müşteri Odaklılık
Verimlilik Yenilikçilik
çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar, ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir.

Migros Entegre İnsan Kaynakları Sistemleri

İnsan Kaynakları Stratejileri

Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde geliştirecek sistemleri kurmaktır.

Süreç Analizleri ve İş Paketi

Migros, kurum genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri mikro süreçler ve ilişkileri (linkler) bazında ele alan, incelenen süreçleri, yetki/sorumluluk alanları, girdi/çıktıları, performans kriterleri ve kritik başarı faktörleri bazında analiz eden ve değerlendiren “İş Paketi” adı ile kurumsal bir dökümantasyon metodolojisi yaratmıştır.

Bu metodoloji ile iş paketlerinin oluşturulması sürecine çalışanların doğrudan katılımı sağlanmakta ve sürecin iş paketi oluşturulurken, süreç içi ve süreçler arası gelişmeye açık hususlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirmek yönündeki katılımın artması sağlanmaktadır.

İşe Alma ve Yerleştirme

Migros’ta İşe Alma ve Yerleştirme ‘nin temel amacı, şirket kültürüne ve ortak değerlerine uygun, pozisyonların gereksinimlerini en ileri seviyede karşılayacak , kurumu geleceğe taşıyacak çalışanları cezbetmek ve seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmektir. Migros’da işe alma ve yerleştirme, pozisyonlar bazında açıkça belirlenmiş yetkinlik ve mesleki beceri profilleri uyarınca mülakat, panel ve testler gibi modern değerlendirme yöntemleri ve araçları ile gerçekleştirilir.
Migros T.A.Ş., seçme yerleştirmenin temelinde, çağdaş, güvenilir,ayrımcılık gözetmeyen, yasalara ve insan haklarına saygılı tutumunu çalışanlarına olduğu kadar çalışan adaylarına da uygulamaktadır.

Entegre İnsan Kaynakları Değerlendirme Sistemleri

Migros kurmuş olduğu “Entegre İnsan Kaynakları Değerlendirme Sistemleri” ile, çalışanların yetkinlik, beceri ve performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde izler ve değerlendirir.
Kurumun kritik yetkinlik gereksinimlerine ve gerekli mesleki becerilere göre çalışanların sahip oldukları yetkinlikler ve mesleki beceriler, gelişimi desteklemek ve yönetmek, bir üst yönetim kademesine potansiyeli olan çalışanları tespit edebilmek ve çalışanların kişisel gelişim planlarını oluşturabilmek amacıyla katılımcı bir süreçle değerlendirilir. Bu değerlendirme süreçlerinin öncelikli amacı, sadece potansiyelleri seçmek değil, şirketi ileriye taşıyacak potansiyelleri yetiştirmektir.

Performans Yönetiminin amacı ise, şirket strateji ve hedeflerinin yayılımını sağlamak, çalışanların iş sonuçlarındaki performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmek, değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer gelişimi/ yedekleme, gelir paketi ve kişisel gelişim politikalarına yön vermektir. Bu kapsamda üst yönetimden mavi yakalı çalışanlara kadar tüm pozisyonlar için, ortak ilkeler çerçevesinde performans yönetim sistemleri geliştirilir ve uygulanır.

Gelişim Planlama ve Eğitim

Gelişim Planlama; çalışanların bulundukları yönetim kademesinde ve fonksiyonda performanslarını geliştirmelerini, şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için potansiyel çalışanların yetiştirilmesini sağlayacak Gelişim planlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir. Sınıf Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Makale, Kitap, özel görevlendirme ve rotasyon gibi çoklu öğrenme unsurlarıyla desteklenen Gelişim Paketleri sürekli geliştirilen öğrenme Portaliyle çalışanlara sunulur.

Ücretlendirme

Ücretlendirme sisteminde adaleti sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen “iş değerlendirme” ile, tüm işlerin kurum hedeflerine ulaşılmasına olan katkı ve sorumluluk seviyelerine ve belirlenmiş standart faktörlere göre değerlendirilmesi gerçekleştirilir. ücret yönetiminin temel ilkesi, iş değerlendirme sonuçları, şirket dışı–içi ücret dengelerini baz alan adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanların toplam gelir paketlerinin yönetilmesidir.

Endüstri İlişkileri

Endüstri İlişkilerinin amacı, kurumda ilgili kanun ve mevzuatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşme gereği edinilmiş haklarının takibi ve uygulanması, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının yönetilmesidir.

Migros İş Başvurusu İçin;

http://www.migroskurumsal.com/IKBasvuru.aspx?IcerikID=54

Hakkında iskurun

Bir yorum

  1. merhaba 96 97 senesınde izmır gazıemır bahcelievler tansaşta 3yıl unlumamullerinde tezgahtarlık yaptım deneyımım var işe ihtıyacım var sizinle calısmak isterim

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*