Anasayfa / Genel / Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Muhasebat Genel Müd. Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde boş bulunan 4 adet Sözleşmeli Programcı ve 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici-SistemProgramcısı pozisyonunda istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

1) BAŞVURU ŞARTLARI

 

A) GENEL ŞARTLAR:

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

B) ÖZEL ŞARTLAR:

 

1) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, BilgisayarEnformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri veTeknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri,Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar veKontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve BilgisayarBilimleri, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, BilgisayarMühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 

2) 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS3 (B) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 

3) İngilizce bildiğini belgelemek, (KPDS sınavından en az “D” almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından, bu puana denk puan almış olmak)

 

4) Programcı pozisyonuna başvuracaklar için: Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli EğitimBakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak,

 

5) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: BİM’de kullanılan programlama (Java, .net, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesi bildiğini belgelemek,

 

6) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: En az 1 yıl bilgi işlem merkezinde Programcı olarak çalışmış olmak.

 

 

 

 

2) BAŞVURU ŞEKLİ – TARİHİ – YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

Başvurular, 01/03/2013 – 15/03/2013 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan “İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 15/03/2013 günü saat 17.00’ye kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

 

a) İş Talep Formu (Fotoğraflı),

 

b) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya onaylı örneği (gerekmesi halinde Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesi),

 

c) KPDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarına ilişkin Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı örneği,

 

ç) Programcı pozisyonuna başvuracaklar için: Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika,

 

d) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: BİM’de kullanılan programlama (Java, .net, SQL, PL/SQL) dillerinden biri ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge, (Transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kursları bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika)

 

e) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracaklar için: Bilgi işlem merkezinde Programcı olarak en az 1 yıl çalıştığına dair belge.

 

 

3) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

 

4) SINAVIN ŞEKLİ VE BAŞARI

 

a) Sınav: Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

b) Yazılı Sınav: Mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır.

c) Sözlü Sınav: Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

 

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

5) SINAV KONULARI

 

– Temel Bilgisayar ve Donanım

– Veri Yapısı

– Algoritma

– Akış Diyagramı

– Java – Java Script

– Oracle Veritabanı – SQL – PL/SQL

– Unix – Linux

– MS Windows İşletim Sistemleri (2008 server)

– Temel Ofis Uygulamaları (MS Office 2010)

– Bilgisayar Ağları ve Yapıları (Network)

– Matematik

 

 

6) SINAV TARİHLERİ, YERİ VE SINAV SONUÇLARININ İLANI:

 

a) PROGRAMCI YAZILI SINAVI

 

01 NİSAN 2013 PAZARTESİ Saat 10.00 – ANKARA

 

b) ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI YAZILI SINAVI

 

01 NİSAN 2013 PAZARTESİ Saat 14.00 – ANKARA

 

 

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Yapılacak bu bildirimde sözlü sınav tarihi ve yeri belirtilecektir.

Sözlü sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması, adayların nihai başarı puanını oluşturur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme imzalanacaktır.

 

 

8) DİĞER HUSUSLAR

 

– Sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.

 

– Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Bakanlık kayıtlarına ulaşan müracaatlar ile aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

– Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri gönderilecektir. Şahsen yapılan müracaatlarda ise belge asıllarının Bakanlığımıza ibrazı halinde örnekleri tasdik edilerek asılları iade edilecektir.

 

– Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon unvanı için aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 30/06/2013 tarihine kadar çağırılacaktır.

 

– Sınavda başarılı olamayan adayların başvuru evrakı, sözlü sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde dilekçeyle talep edilmesi halinde iade edilecek, bu tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

 

– Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir.

 

– Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Kurumumuz tarafından kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

 

 

9) İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 No’lu Oda

İlkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı

06100 Dikmen/ANKARA

Elektronik Posta Adresi: merkezpersonel@muhasebat.gov.tr

Telefon: 0 (312) 415 15 95 – 415 23 86 – 415 23 88

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*