Anasayfa / Genel / Veraset ve intikal vergisi 2012

Veraset ve intikal vergisi 2012

Hangi olaylar Veraset Ve İntikal Vergisine tabidir?

Ölüm halinde ve karşılıksız olarak mal intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir (Mal Türkiye’de olacak ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olacak).

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi nereye verilir?
– Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgahının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,

-Muris (miras bırakan,mirasçı) veya tasarrufu yapan kişinin ikametgahı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine,

– Murisin Türkiye’deki ikametgâh adresinin bulunmaması veya tespit edilememesi halinde, tarha yetkili vergi dairesinin belirlenmesi için mükellefler tarafından Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’na verilecek dilekçeler vergi dairesi başkanlıkları / defterdarlıklar veya vergi dairelerince kabul edilerek Başkanlığımıza intikal ettirilecektir. Başkanlığımızca da ilgili vergi dairesi başkanlıkları / defterdarlıklar yetkili kılınmak suretiyle bunlar tarafından tarha yetkili vergi dairesi belirlenecektir.

– Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna, verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesine eklenecek belgeler nelerdir?
Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine verirken intikal eden mallarla ilgili aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir.
– Veraset ilamı,
– İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler,
– Ticari bilanço ve gelir tablosu,
– Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi,
– Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan (ölümün meydana geldiği yıldaki) değerini gösterir belgenin örneği (fotokopi de olabilir.)
– Araç için aracın ruhsat örneği (fotokopi de olabilir.)
– Ölüm ve mirasçılık bildirimi formunun; Veraset ve İntikal Vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgahının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. Murisin Türkiye’deki son ikametgahı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.

Veraset yolu ile meydana gelen veya diğer suretle meydana gelen intikallerde intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalırsa beyanname verilir mi?
Veraset yolu ile meydana gelen intikallerde intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalsa dahi beyanname verilmesi zorunludur.
Diğer suretle meydana gelen ve değerleri toplamı istisna hadlerinin altında kalan ivazsız intikaller için beyanname verilmez.

Veraset ve İntikal Vergisinde 2012 yılı istisna tutarları nelerdir?
01.01.2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları şöyledir;
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 261.336 TL),
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 TL,
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.010 TL.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ne zaman verilir?
– Veraset tarikiyle vuku bulan intikallerde:
Ölüm Türkiye’de vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;
Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde;
– Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden 1 ay içinde;
– Diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden 1 ay içinde.
– Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar.

Veraset ve İntikal Vergisi ne zaman ödenir?
Mayıs ve kasım aylarında her yıl iki taksit de olmak üzere üç yıl da ödenir.

Veraset ve İntikal Vergisi nasıl hesaplanır?
Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.
(2012 yılı için uygulanacak tarife)

 

Matrah

Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk                            180.000 TL için 1 10
Sonra gelen              400.000 TL için 3 15
Sonra gelen              880.000 TL için 5 20
Sonra gelen            1.700.000 TL için 7 25
Matrahın               3.160.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Veraset ve İntikal Vergisinden Tenzil Olunabilecek Borçlar ve Masraflar nelerdir?
İktisap edilen malların değerlerinden veya değerleri yekunundan aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, beyannamede gösterilmek şartiyle tenzil olunur.
– Veraset yoluyla vuku bulan intikallerde murisin ihticaca salih vesaike müstenit borçları ile vergi borçları.
– Diğer suretle iktisaplarda intikal eden malın aynına taalluk eden borçlarla vergi borçları (Şu kadar ki, hibe eden hibe ettiği mala taalluk eden borçları kendi üzerine almış veya öyle taahhüt etmiş ise bu borçlar nazara alınmaz).
-Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara taalluk eden borçlar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla alınan Veraset ve İntikal Vergileri (Tevsik edilmek şartıyla); (c) fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu kabil malların değerini geçemez).
Cenazenin teçhiz ve tedfini için yapılan masraflar.

 

Hakkında iskurun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*